به وبلاگ پاتوق بچه های علمی کاربردی سرخس خوش آمديد Designed By: Hamid vosough . پاتوق بچه های دانشگاه علمی کاربردی سرخس

پاتوق بچه های دانشگاه علمی کاربردی سرخس
صِبغَةَ اللهِ وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللهِ صِبغَةً
1-     نقطه : ساده ترین وتجزیه ناپذیرترین عنصر در ارتباط بصریست.طبیعی ترین و معمولی ترین شکل آن گرد است.

2-     دو نقطه : وسیله بسیار مهم برای اندازه گیری در محیط و یا تهیه نقشه بصری از یک چیز است.

3-     سورات در نقاشی های خود از چه تکنیکی استفاده می کرد و منظورش  از آن چه بود؟از تکنیک پوینت لیست(point list) یا نقطه چینی و با این کار دستگاه بینایی انسان را مورد آزمون قرار میداد.

4-     سورات در نقاشی های خود از چه رنگهایی استفاده میکرد؟نقاشی های سورات از لحاظ تنوع بسیار غنی به نظر می رسید ولی در حقیقت او از 4رنگ خالص استفاده میکرد که زردوقرمز وآبی و سیاده بود.

5-     جهت را تعریف کیند؟ سه جهت اصلی 1-مربع که جهت افقی و عمودی دارد2-مثلث جهت مایل3-دایره جهت دورانی دارد.

6-     جهت های عمودی و افقی چه معنایی دارند؟جهت عمودی و افقی برای انسان مهمترین مرجع برای حفظ تعادل و تحرک است.اهمیت آن فقط برای ارگانیسم انسان در محیط زیست نیست بلکه وجود تعادل در یک تصویر نیز حائز اهمیت است.

7-     جهت مایل را توضیح دهید و معنا و مفهومش را بنویسید؟مایل یعنی فقدان تعادل.این جهت بی ثباترین و در نتیجه پر تحرک ترین نیروی جهت دار بصری است .معنا و حالت آن آرام و تهید کننده است.

8-     حالت و معنای جهت دورانی را بنویسید؟ دارای حالت و معنای معاد کنندگی ، تکرار و گرماست.

9-     رنگ مایه یا توتالیته را توضیح دهید؟رنگ مایه میزان شدت تاریکی یا روشنایی چیزهایی است که می بینیم.هنگامیکه نور به اشیا می تابد نقاط صیقلی با شدت بیشتر ونقاط زیر باشدت کمتر آن را منعکس می کنند.جنس و بافت شئی هم در انعکاس نور دخیل است از این رو پدیده های موجود در هر نقطه از حیث میزانم تاریکی و روشنی بسیار متنوع اند.عمل دیدن به علت همین تنوع در تاریکی و روشنی رنگ مایه انجام می گیردوعلت آنکه ما شئی را به صورت خاص می بینیم دقیقاآن است که در مجاورت نقط ای با روشنایی بیشتر و یا کمتذ قرار گرفته است.در طبیعت بین نور و تاریکی مطلق هزاران درجه وجود دارد.این درجات را اصطلاحا میزان توتالیه یا رنگ مایه می نامند.

10-  درجه توتالیته یا رنگ مایه ای که در هنرهای گرافیک و عکاسی استفاده می شود  چقدر است؟3درجه یاگام

11-  یکی از موثرترین شیوه ها برای نشان دادن بعد سوم چیست؟تکنیک یا فن سایه روشن

12-  رنگ ها از چند نظر قابل بررسی هستند نام ببریدو توضیح دهید؟1-از نظر رنگ یا گروه:رد میان رنگهای بیشمار سه رنگ زرد قرمز و آبی را به عنوان رنگ اصلی می توان معرفی کرد.و هریک دارای کیفیتی ویژه اند.زرد رنگی است که بیش از همه به گرماونور نزدیک است.قرمز رنگی است که تحرک و حالت عاطفی در آن مشاهده می شود.آبی دارای حالتی ملایم و بی حرکت است.2جنبه دوم میزان اشباع بودن آن است:منظور از اشباع بودن میزان خلوص نسبی آن استوجود خاکستری یا سیاه رقیق شده باعث کاهش خلوص رنگ می شود.اصطلاحا به حالت ناخالص در رنگهالفظ چرک گفته می شود.رنگها چرک دارای درخشش کمترنسبت به دیگر رنگها هستند.ولی رنگهای اشباع شده و خالص بسیار ساده و جذابند.این نوع رنگ موردتوجه کودکان است ودرهنرهای فولکوریا بومی استفاده می شود.هر چه درجه اشباع رنگ بالاتر حاصل بار عاطفی بیشتر و تند تروهرچه از میزان اشباع بکاهیم بار عاطفی رنگ را آرامتر و ملایم تر بیان کرده ایم.3-سومین مطلب قابل بررسی جنبه غیر رنگی آن است.و آن عبارت است از میزان درخشندگی آن.میزان وجود و فقدان درخشندگی رنگ هیچ تاثیری در تاریک و روشنی آن ندارد.تاریک روشنی یا رنگ مایه همیشه ثابت است.

13-  نظریه معروف مون سل در باره رنگ را بنویسید؟هرگاه انسان به تصویری مدتی خیره شود÷یامدی بصری و فیزیولوژی به همراه خواهد داشتکه منجر به پدید آمده نوعی تصویر ذهنی خاص می گردد.مثلا اگر درمکانی روشن به مدت قابل توجهی به یک شئی بی حرکت خیره شویم وسپس بلافاصله به یک صفحه ساده نگاه منیم و یا چشمان خود را ببندیم تصویر منفی همان شیئی پیش رویمان ظاهر می شود.چنین پدیده ای را تصویر ذهنی می نامیم.نظریه مون سل بر مبنای همین پدیده است.

14-  تضاد همزمان یا کنتراست همزمان را توضیح دهید؟اگر دو رنگ مکمل را روی دو زمینه خنثی یعنی یک نوع خاکستری قرار دهیم بر نوع رنگ زمینه نیز تاثیر خاص بوجود میآورد.زمینه خاکستری که روی آن رنگ قرمز مایل به نارنجی قرار گرفته است بنظر کمی آبی رنگ و سرد می رسد.این آزمایش نشان می دهد که چشم رنگ مکمل را نه فقط بعد از دیدن یک رنگ می بیند بلکه همزمان با رویت آن رنگ نیز می بیند.

15-  بافت را تعریف کنید و اهمیت آن را بنویسید؟خصوصیتهای موجود در سطح های مختلف است که نمی توان آن را لمس کرد.اهمیت آن بیشتر در ارتباط با استعداد اکتسابی قوه بینایی است که در اثر تجربه بدست می آید.

16-  تناسب را تعریف کنید؟ مفهومی است ریاضی که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطه متناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و یا کل اثر دلالت دارد.

17-  تعادل را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید؟در طبیعت همه چیز به شکل متعادلی جاریست از جمله آمدن شب وروز از پی هم تغییرات فصلها و بسیاری از پدیده های دیگر.در هنر نیز تعادل اجزای اثر نقش عمده ای دارد .در یک اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تاثیر مثبت بر مخاطبان ضروری و لازم است.درورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خدشه دار می شودو تاثیر خود را از دست می دهد.-تعادل متقارن و تعادل غیر متقارن

18-  تعادل غیر متقارن را تعریف کنید؟ در این روش انرژی بصری شکلها براساس اندازه ، جهت ، تیرگی ، روشنی ، رنگ ، بافت و جای آنها نسبت به یکدیگر و نسبت به کادر در تصویر مشخص می شود.

19-  ترکیب را تعریف کنید؟ترکیب عاملی است که با سامان بخشید ن موثر به چگونگی چیدمان و نظم عناصر بصری در یک فضا و کادر مشخص براساس ذهنیت هنرمند و روابط تچسمی سبب می شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طور موثری با آن ارتباط برقرار کنند.

20-  عواملی که در بوجود آمدن یک ترکیب موفق بصری الزامی است را بنویسید؟1-وجود تعادل بصری2-وجود تناسب و هماهنگی میان عناصر مختلف یک ترکیب 3-وجود رابطه هماهنگ اجزا با کل و با موضوع اثر

21-  بعد سوم را تعریف کنید؟نوعی خطای باصره است.ساختمان چشم طوریست که می تواند اشیا راسه بعدی ببیند ضمن اینکه کلیه تصاویر دو بعدی مثل تصاویر تلویزیونی،نقاشی،طراحی و عکاسی و فیلم بعد سوم را به طور مصنوعی القا می کنند.

22-  بهترین شیوه القاء بعد سوم چیست و بر چه مبنایی قرار گرفته است؟شیوه فن پرسپکتیو که بر مبنای نحوه توزیع نورو سایه قرار گرفته است.

23-  ریتم را تعریف کنید و سه جنبه اصلی و بنیادی آن را بنویسیدو مثال بزنید؟ عبارت است از تکرار هرگونه شکل،رنگ،موقعیت و حرکت شبیه به هم طبق نظمی معین.1-تکرار (2در ضربان قلب و جریان تنفس)-تناوب(در تغییر فصلهای سال ، گردش شب و روز،جزر و مد آب دریا)3-رشد(در تکامل و رشد درختان و گیاهان و تشکیل رودخانه ها)  

24-  انواع ریتم را نام ببرید و توضیح دهید؟1-تکرار یکنواخت :در این نوع ضرب آهنگ یک تصویر به طور یکنواخت و به صورت متوالی تکرار می ئشود.2-تکرار متناوب :در این ضرب آهنگ یک عنصر بصری تکرار می شود اما تکرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد و هربار عکس العمل مخاطب و توجه او را با یک حرکت تحت تاثیر قرار می دهد3- تکرار تکاملی : در این نوع ضرب آهنگ یک تصویر و یا یک عنصر بصری از یک مرتبه و حالت خاص شروع و به تدریج با تغییراتی به حالتی تازه تر می رسد4-تکرار موجی:این نوع ضرب آهنگ عمدتا با استفاده از حرکت منحنی سطوح و خطوط بوجود می آیدو از نوعی تناوب هم برخوردار است نمونه کاملی از ضرب آهنگ تجسمی است که در فضای معماری و تصویری وجود دارد و به شکل مانوسی با زندگی انسان پیوند خورده است.

25-  نظریه ونسان دندی در مورد ریتم؟ریتم عبارت است از نظم و تناسب در زمان و مکان

26-  نظریه افلاطون در مورد ریتم ؟ افلاطون ریتم را انتظام جنبش و حرکت می داند.از آنجا که آدمی را طبیعت ورق می زند ریتم را در نهادش قرار داده است.

27-  کمپوزسیون یا ترکیب بندی ؟ر حل یک مسئله بصری ترکیب بندی یا کمپزسیون آن است.رسیدن به معنای مورد نظر در یک عبارت تصویری بستگی زیادی به نوع ترکیب بندی آن دارد همچنین در جلب توجه بیننده نقش مهمی ایفا می کند

28-  پرسپکتیو اولین بار توسط چه کسی بکار گرفته شد و در آن زمان به چه معنی بود؟ توسط بوئیستیوس و  در دوره رونسانس به معنای دیدن از ورای صفحه شفاف را به خود می گرفت.

29-  انواع پرسپکتیو را نام ببرید؟1-پرسپکتیو مقامی (هنرمند با توجه به شخصیت سوژه فضای بیشتری برای آن در نظر گرفته است و ترکیب مورد نظر را براساس آن شکل دادهکه ساده ترین نوع ژرف نمایی است) 2-پرسپکتیو با شدت بخشی کنتراست(بسیاری از هنرمندان با ایجاد اختلاف در میزان شدت تاریکی یا نور در سطح دو بعدی ، عمق و فضا ایجاد کرده اند.تراکم تاریکی در پلان اول موجب می شود که شبکیه چشم دریافت بیشتری از جسم به نسبت دیگر اجسام داشته باشد و بدین ترتیب عمق کاذبی در سطح القا میگردد. 3- اختلاف رنگ (دید انسان نسبت به طیف های رنگی خالص و شفاف حساسیت بیشتری نشان می دهدو این دسته از رنگها تاثیر بلاواسطه ای روی شبکیه چشم دارند) 4-ژلف نمایی به بهره گیری از صراحت و ابهام (صراحت و ابهام در سطح دو بعدی می تواند ایجاد عمق کند.بدین معنی که هر قدر شئی و یا موضوع در تصویر دارای صراحت باشد جلوتر به نظر می آیدودرعوض چنانچه از صراحت شکل کاسته شود دورتر به نظر خواهد آمد.5- ژلف نمایی با اختلاف اندازه و قطر خط

30-  مشاهده و ترسیم اشیا با شیوه پرسپکتیو به چند روش صورت می گیرد؟3 روش 1-پرسپکتیو یک نقطه ای 2-پرسپکتیو دو نقطه ای 3- پرسپکتیو سه نقطه ای

31-  نقطه گریز را تعریف کنید؟ اگر حجم و شکلی را که در پرسپکتیو قرار گرفته بررسی کنید متوجه می شوید خطوط و زاویه هایی که دورتر قرار دارند همه به طرف خط افق رفته و در یک هفته متمرکز می شوند.به این خطوط راهنمای خطوط گریز یا خطوط سهمی می گویند.نقطه کریز به حجم اصلی نزدیک تر است.زاویه های تند تری دارد.و خطوط و اضلاع کنار حجم به هم فشرده تر هستند.

32-  معرفت بصری و کلام ؟ تجسم و یا تصور کردن توانایی ما در شکل بخشیدن به تصاویر ذهنی.معمولا وقتی می خواهیم به نقطه ای در شهر برویم ابتدا خیابانهایی را که باید از آنها بگذریم در نظر می آوریم و علائم و نشانه های بصری خاص را در ذهن خود مرور میکنیم.بعضی از آنها به صورت ذهنی از مقابلمان می گذرد .این قبیل فعل و انفعالهای ذهنی معمولا قبل از حرکتمان بسوی مکان مورد نظر به وقوع می پیونند.موضوع عجیب آن است که ما اغلب مکانب را که هرگز به آن پا نگذاشته ایم و یا ندیده ایم نیز درذهن خود مجسم می کنیماین نوع تجسمات و تصاویر اولیه ذهنی همراه با دیدن پدیده هایی هستند که با عمل خلاقیت تصویر سازی پیوند نزدیک دارند.

33-  دلیل عمده استفاده از هنرهای بصری چیست؟ برای گرامیداشت و یادبود یک واقعه یا شخص یا اشخاص بوجود می آید که ممکن است مختصر ، معمولی و یا عظیم باشد.استفاده از آنها به منظور گسترده ساختن جریان ارتباط میان انسانهاست.یک پدیده بصری می تواند ناقل خبر و یا پیامی ویژه و یا احساسی خاص باشد-

34-  مهمترین وجه مشترک کلیه آثار بصری چیست؟تمام آثار بصری چه در رده های هنرهای کاربردی و چه در رده هنرهای زیبایی همگی آنها به طور کلی خبر رسانی درباره خود آن اثر یا جهان اطرافش و یا نقاط یا زمانهای متفاوت دیگر را بر عهده دارد.

35-  چه دلایلی را برای تاییدواثبات لزوم آموزش و سواد بصری وجود دارد؟ خواندن و نوشتن و استفاده از آنها در آموزش اجتماعی هنوز بطور عمده در اختیار ملتهایی است که ثروتمند تر و از لحاظ تکنولوژی پیشرفت بیشتری کرده اند.برای بیسوادن هم یگانه وسیله ارتباطی زبان محاوره ای ، تصاویر ، رمزها و یا سنبلهاست.

36-  مهمترین نکته درباره زبان بصری چیست؟مان است که درباره زبانه گفتاری صدق می کند یعنی باید در آن از ابهام پرهیز نمود و منظور خود را تا حد ممکن با وضوح ، سادگی و صراحت بیان کرد.

37-  درباره سیستمی که ژان ژانت افل به وجود آورد بنویسید و مشکل اصلی این سیستم را توضیح دهید؟او سعی کرد سیستمی از علائم بصری بین المللی بوجود آورد که در واقع نوعی زبان اسپرانتوی بصری است.وی سنبل ها و علائم مختلفی را که در جهان مورد استفاده قرار میگیرد به کار برد.(Yعلامت نشان دادن دو راهیو یا Ê علامت ریاضی برای مفهوم وجو داشتن)مشکل اصلی این سیستم بر خلاف آیسو تایپ صرفا یم نوع زبان تصویر نگار است که در آن از علایم رمزی و انتزاعی استفاده می شودو برای فهمیدن معنا باید ابتدا آن علایم را یک به یک ترجمه کرد.در واقع سنبل های موجود در سیستم افل مستقیما حاوی معنا نیستند بلکه جانشین یا نشان دهنده چیز دیگری می باشند.

38-  وجه مشترک معماری و پیکر تراشی چیست؟سه بعدی بودن آنها

39-  اولین عصنر در نقشه کشی و طرح یک ساختمان چیست؟خط  

 

 

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:3 ] [ حمید وثــوق ]
درباره وبلاگ